Polityka prywatności

1. Prywatność w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które znajduje się pod tym tekstem.

Zbieranie danych na tej stronie
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się operator strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Informacja o organie odpowiedzialnym” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. To może być Z. B. być danymi, które wpisujesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne, kiedy odwiedzasz stronę. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas odsłony strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę na przyszłość. Masz również prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili możesz się z nami skontaktować, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz tę stronę, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Cloudflare

Korzystamy z usługi „Cloudflare”. Dostawcą jest Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (dalej „Cloudflare”).

Cloudflare oferuje globalnie rozproszoną sieć dostarczania treści z DNS. Transfer informacji między Twoją przeglądarką a naszą witryną jest technicznie kierowany przez sieć Cloudflare. Dzięki temu Cloudflare może analizować ruch między Twoją przeglądarką a naszą witryną i działać jako filtr między naszymi serwerami i potencjalnie złośliwym ruchem z Internetu. Cloudflare może również wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie do rozpoznawania użytkowników Internetu, które są wykorzystywane wyłącznie w celu opisanym tutaj.

Korzystanie z Cloudflare opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na zapewnieniu naszej strony internetowej możliwie bezbłędnej i bezpiecznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ .

Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa i prywatności w Cloudflare, odwiedź stronę: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ .

przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Jeśli korzystasz z tej witryny, gromadzone będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak iw jakim celu to się dzieje.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Krzysztof Borowik

Teupitzer Str. 40


12627 Berlin

Telefon: +4917643650990

E-Mail: info@kb-webstudio.net

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Czas przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeśli wystąpisz z uzasadnionym żądaniem usunięcia lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania danych podatkowych lub prawa handlowego); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych przyczyn.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do udostępniania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie, jako osoby zainteresowanej, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że organy amerykańskie (np. tajne służby) będą przetwarzać, oceniać i trwale przechowywać Twoje dane na serwerach amerykańskich w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć udzieloną zgodę. Zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do odwołania, pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH JEST OPARTE NA ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W OPARCIU O NINIEJSZE POSTANOWIENIA. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPARTE JEST PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI DANYCH. W PRZYPADKU SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ KOMPLEKSOWE PODSTAWY OCHRONNE PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE PRZEZ TWOJE INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB PRZETWARZANIE MUSI BYĆ WYKONYWANIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 ust. 1 RODO).

JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAM BEZPOŚREDNICH, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W TAKICH CELACH REKLAMOWYCH; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU SPRZECIWU, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMOWYCH BEZPOŚREDNICH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osoby, których to dotyczy, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, zostanie to zrobione tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo prawo do nieodpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie . W każdej chwili możesz się z nami skontaktować, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz się z nami skontaktować w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas badania masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/ odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO, Państwa i nasze interesy muszą zostać wyważone. Do czasu ustalenia, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względów przetwarzany jest ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku wydawniczego do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy witryny wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niezamówionych reklam, takich jak spam e-mail.

4. Gromadzenie danych na tej stronie

Ciasteczka

Nasz serwis wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe i nie wyrządzają żadnych szkód na Twoim urządzeniu końcowym. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym czasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub na stałe (cookies stałe). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po Twojej wizycie. „Stałe” pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez Twoją przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie podmiotów zewnętrznych mogą być również przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, gdy wchodzisz na naszą stronę (pliki cookie podmiotów zewnętrznych). Umożliwiają nam lub Tobie korzystanie z niektórych usług firmy zewnętrznej (np. plików cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Liczne pliki cookie są technicznie niezbędne, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie mogłyby działać (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Na na podstawie Art. 6 ust 1 lit f RODO, chyba że wskazana jest inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zwrócono się o zgodę na przechowywanie plików cookies, odpowiednie pliki cookies są przechowywane wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może zostać ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Zgoda z Usercentrics

Ta strona internetowa korzysta z technologii zgody Usercentrics w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie na Twoim urządzeniu końcowym lub na korzystanie z niektórych technologii oraz w celu udokumentowania tego zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, strona internetowa: https://usercentrics.com/de/ (dalej „Usercentrics”).

Po wejściu na naszą stronę internetową do Usercentrics przekazywane są następujące dane osobowe:

  • Twoja zgoda(-y) lub cofnięcie zgody (zgód)
  • Twój adres IP
  • Informacje o Twojej przeglądarce
  • Informacje o Twoim urządzeniu
  • czas Twojej wizyty na stronie

Ponadto Usercentrics przechowuje plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przyporządkować Ci udzieloną zgodę lub jej odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, samodzielnie usuniesz plik cookie Usercentrics lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe wymogi dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.

Usercentrics służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z określonych technologii. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Formularz kontaktowy

Jeżeli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) gdyby o to zapytano.

Dane, które wpiszesz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, nie wycofasz zgody na przechowywanie lub nie ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony analizę zachowania osób odwiedzających stronę. Operator strony internetowej otrzymuje różne dane o użytkowaniu, takie jak np B. Wyświetlenia strony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą być zebrane przez Google w profilu przypisanym do danego użytkownika lub jego urządzenia.

Ponadto możemy korzystać z Google Analytics, m.in. Nagrywaj ruchy myszy i przewijania oraz kliknięcia. Ponadto Google Analytics wykorzystuje różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zarejestrowanych zestawów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego do analizy danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika (np. pliki cookie lub odcisk palca urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

To narzędzie analityczne jest wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Wtyczka przeglądarki

Możesz uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień z Google i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Czas przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. User ID) lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Androida) są anonimizowane po 2 miesiącach lub usuwane. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Reklamy Google

Operator serwisu korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik wpisze określone wyszukiwane hasła w Google (kierowanie na słowa kluczowe). Ponadto reklamy ukierunkowane mogą być wyświetlane na podstawie danych użytkownika (np. danych dotyczących lokalizacji i zainteresowań) dostępnych w Google (kierowanie na grupę docelową). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, na przykład analizując, które wyszukiwane hasła doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Google Ads jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym marketingu swoich produktów usługowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Facebook Pixel

Ta witryna wykorzystuje piksel akcji użytkownika z Facebooka do pomiaru konwersji. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających witrynę po przekierowaniu ich na stronę internetową dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe, nie możemy wyciągnąć żadnych wniosków na temat tożsamości użytkownika. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook mógł wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi korzystania z danych Facebooka . Umożliwia to Facebookowi umieszczanie reklam na stronach Facebooka i poza Facebookiem. Jako operator strony nie mamy wpływu na to wykorzystanie danych.

Korzystanie z pikseli Facebooka opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej i przekazywane do Facebooka za pomocą opisanego tutaj narzędzia, my i Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych (art. 26 RODO) . Odpowiedzialność solidarna ogranicza się do zebrania danych i przekazania ich do Facebooka. Przetwarzanie przez Facebook po przekazaniu nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Nasze wspólne zobowiązania zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Treść umowy znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za wydawanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej w bezpieczny sposób, zgodnie z przepisami o ochronie danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka. Możesz dochodzić swoich praw (np. żądania informacji) dotyczących danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio na Facebooku. Jeśli dochodzisz u nas praw osób, których dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych na Facebooku: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ .

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu „Custom Audiences” w sekcji Ustawienia reklam pod adresem https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz dezaktywować reklamy oparte na użytkowaniu z Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

6. Wtyczki i narzędzia

Czcionki internetowe Google (lokale Hosting)

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczonych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Brak połączenia z serwerami Google.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Jeśli Google Maps jest aktywna, Google może używać Google Web Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Gdy wywołasz Mapy Google, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki.

Używamy Google Maps w celu atrakcyjnej prezentacji naszej oferty internetowej oraz ułatwienia odnalezienia wskazanych przez nas na stronie miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ustęp 1 litera f RODO Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a RODO; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy wprowadzanie danych na tej stronie (np. w formularzu kontaktowym) odbywa się przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na stronę. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego witrynę na stronie lub ruchy myszy wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o przeprowadzaniu analizy.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania oraz przed SPAMEM. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych Google i warunkach korzystania z Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com /terms?hl=de .

Tidio

Używamy Tidio (dalej: „Tidio”) do przetwarzania zapytań użytkowników za pośrednictwem naszych kanałów wsparcia lub systemów czatu na żywo. Dostawcą jest Tidio LLC, 180 Steuart St, CA 94119, San Francisco, Kalifornia, USA.

Wiadomości, które do nas wysyłasz, mogą być przechowywane w systemie zgłoszeń Tidio lub udzielane na nie odpowiedzi na czacie na żywo przez naszych pracowników. Jeśli komunikujesz się z nami za pośrednictwem Tidio, wszystkie dane, które podałeś przed rozpoczęciem czatu (np. imię i nazwisko lub identyfikator czatu, adres i numer telefonu), a także Twój adres IP, kraj pochodzenia, używana przeglądarka i urządzenie końcowe, zostaną wywołanej Witryny i wymienianych wiadomości zebranych w profilu i przechowywanych na serwerach Tidio.

Adresowane do nas wiadomości pozostają u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Używamy również Tidio do analizy zachowań naszych użytkowników. W ten sposób możemy np. ustalić, ilu użytkowników weszło na naszą stronę internetową lub wypełniło formularz kontaktowy.

Tidio jest wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich zapytań tak szybko, niezawodnie i wydajnie, jak to tylko możliwe. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności Tidio: https://www.tidio.com/privacy-policy/ .

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Formularz Kontaktowy